Adatkezelési szabályzat

A TERMÉSZETJÁRÓ KÁRTYA ÉS A TERMÉSZETJÁRÓ KÁRTYA KEDVEZMÉNY PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ IGÉNYBE VÉTELÉRE VONATKOZÓAN

 

Érvényes: 2016. április 16-tól visszavonásig.

 

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy rögzítse a Magyar Természetjáró Szövetség, mint Adatkezelő (a továbbiakban úgy is, mint Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi, illetőleg adatkezelési elveket valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját. Jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt rendelkezéseket az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen Adatkezelési Szabályzat megalkotásánál az Adatkezelő különös figyelemmel volt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban úgy is, mint Info tv.) foglaltakra. Amennyiben jelen Adatkezelési Szabályzat az Info tv. által alkalmazott fogalmakat használja, úgy azok a törvény szerinti jelentésüknek megfelelően értelmezendőek jelen Adatkezelési Szabályzat vonatkozásában is. Ugyanakkor a jelen Adatkezelési Szabályzatban nagy kezdőbetűvel írt fogalmak a Magyar Természetjáró Szövetség „Természetjáró Kártya Kedvezmény Programjára” irányadó Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal azonos jelentéssel bírnak.

 

1. Az Adatkezelő adatai

1.1. Az Adatkezelő neve: Magyar Természetjáró Szövetség

Az Adatkezelő rövidített neve: MTSZ

1.2. Az Adatkezelő címe:

Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

1.3. Az Adatkezelő elérhetősége:

E-mail: kartya@termeszetjaro.hu

Postacím: 1244 Budapest, Pf.: 846.

2. Az adatkezelés megnevezése, jogalapja és az adatok köre

2.1. Az adatkezelés megnevezése

Adatkezelés a Természetjáró Kártya igénylők és Kártyabirtokosok (továbbiakban együttesen: Felhasználó) önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján a Természetjáró Kártya igényléséhez és használatához kapcsolódóan.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

2.2.1. Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján mindenekelőtt a Felhasználó, mint érintett önkéntes hozzájárulása, megfelelő előzetes tájékoztatás alapján megtett nyilatkozata alapján kerül sor, mely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó, mint érintett hozzájárulását ahhoz, hogy az általa az Igénylőfelületen közölt személyes adatok a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt céloknak megfelelően, illetve módon felhasználásra kerüljenek.

2.2.2. A személyes adatok kezelése tekintetében az Adatkezelő mindenkor szem előtt tartja a tisztességesség, illetve a törvényesség elvét. Személyes adat csak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célból kezelhető, mely célnak az adatkezelés minden szakaszában meg kell, hogy feleljen. A kezelt személyes adatoknak a cél megvalósulásához elengedhetetlennek, illetve a cél elérésére alkalmasnak kell lenniük, azok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetőek.

2.2.3. Adatkezelő fentieken túl is vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Info tv. rendelkezéseinek, illetve az abban lefektetett elveknek megfelelően kezeli.

2.2.4. A Felhasználót mint érintettet az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslat lehetőségéről. Amennyiben a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti céltól eltérő célra kívánja felhasználni, ezen tényről a Felhasználót tájékoztatni köteles, illetve köteles megszerezni ehhez a Felhasználó előzetes hozzájárulását, valamint biztosítani annak lehetőségét, hogy az eltérő célra történő felhasználást a Felhasználó megtiltsa.

2.2.5. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért és megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy (Felhasználó) felel.

2.3. A kezelt személyes adatok köre

A Magyar Természetjáró Szövetség, mint Adatkezelő fentiek szerinti adatkezelése során a kártyaigénylők, illetve birtokosok (Felhasználók mint érintettek) alább feltüntetett személyes adatait kezeli (18. életévét betöltött saját, illetve 14 év alatti és 14 és 18 év közötti Felhasználó esetén törvényes képviselője adatai):

 • Családi név
 • Utónév
 • Anyja családi neve
 • Anyja utóneve
 • E-mail cím
 • Születési dátum
 • Születési hely
 • Egyesület (MTSZ tagegyesületi tagság)
 • Szakosztály (MTSZ szakosztályi tagság)
 • Állampolgárság
 • Nem
 • Lakóhely
  • Irányítószám
  • Város
  • Utca
  • Házszám
  • Országkód
 • Tartózkodási hely
  • Irányítószám
  • Város
  • Utca
  • Házszám
  • Országkód
 • Telefonszám

3. Az adatkezelés célja és módja

3.1. A Felhasználó által a Természetjáró Kártya igényléséhez, illetve használatához kapcsolódóan megadott személyes adatok esetében azok kezelésének célja a Felhasználó adatainak, a Magyar Természetjáró Szövetség tagegyesületeiben betöltött tagságának, illetőleg ott kifejtett tevékenységének, egyes jogosultságainak elektronikus nyilvántartása, illetve

azonosítása, szervezeti jogosultságai gyakorlásának hatékonyabb előmozdítása, illetve biztosítása.

3.2. Az adatkezelés célja továbbá a Természetjáró Kártya által elérhető kedvezmények, szolgáltatások biztosítása, a kártyahasználat során adatok rögzítése, a kedvezményre való jogosultságok ellenőrzésének lehetővé tétele.

3.3. Amennyiben a Felhasználó az igénylőlap vonatkozó négyzetének kipipálásával és az igénylőlap aláírásával ehhez külön hozzájárult, az adatkezelés célja továbbá az is, hogy a Felhasználó részére e-mail címére és levelezései címére az MTSZ információs és reklám célú hírleveleket küldjön.

3.4. A személyes adatokat az Adatkezelő az Info tv., illetve az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően statisztikai célokra felhasználhatja.

3.5. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

3.6. Személyes adatokat harmadik személynek csak a Felhasználó előzetes és tájékoztatott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításra.

3.7. Adatkezelő jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

4. Az adatkezelés időtartama

4.1. A Felhasználó által megadott adatok tárolására Adatkezelő a kártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig jogosult.

4.2. Felhasználónak az adatkezelés megszűntetésére vonatkozó kifejezett postai vagy elektronikus úton tett írásos nyilatkozatára –mely egyben az Adatkezelő és a Felhasználó között létrejött szerződés Felhasználó részéről történő felmondásának minősül –az Adatkezelő az adatkezelés megszűntetésére vonatkozó nyilatkozat kézhez vételétől számított 30. napon (a szerződés megszűnésének napján) megszűnteti az adatkezelést és adatbázisból törli a Felhasználó adatait.

5. Személyes adatok törlése, személyi adatokban

bekövetkezett változás bejelentése

5.1. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét –az Adatkezelő és Felhasználó között létrejött szerződés megszüntetésére irányuló felmondás formájában az 1.3. pontban rögzített elérhetőségekre kell eljuttatni. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 30. napon törli az adatokat.

5.2. A személyes adatokban bekövetkezett változást a Felhasználónak 5 munkanapon belül az 1.3. pontban rögzített elérhetőségeken jelezni köteles.

6. Az Adatfeldolgozó adatai

6.1. Az Adatfeldolgozó megnevezést: Magyar Természetjáró Szövetség

6.2. Az Adatfeldolgozó címe: 1075 Budapest, Károly körút 11. VII. emelet

6.3. Az adatfeldolgozás megnevezése: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

7. Az adatkezelési szabályzat módosítása

7.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

8. A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

8.1. Személyes adatai kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésére tájékoztatást az az érintettnek az által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet az 1.3. pontban rögzített elérhetőségeken lehet benyújtani, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A Felhasználók kérhetik adataik törlését, az 5. pontban rögzítettek szerint.

8.2. Tájékoztatás adására vonatkozó megkereséseket az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek és a kért tájékoztatást az esetben adja meg, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó személye egyértelműen és kétséget kizáróan azonosítható.

8.3. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelőre mint Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő mint Adatkezelő, esetleges adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

8.4. A Felhasználó a tiltakozását az Adatkezelőnek elektronikusan, az Adatkezelő e-mail címére illetve postán az Adatkezelő postacímére juttathatja el. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt írásban, elektronikus válaszlevélben tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő annak megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat törli. A Adatkezelő a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot esetleg korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő az ezzel összefüggő határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül –bírósághoz fordulhat az Info tv.-ben előírt módon.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatban kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) segítségét is. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdés és észrevétel felmerülése esetén kereshetőek az Adatkezelő munkatársai is az 1.3. pontban rögzített elérhetőségeken.