Magyar Természetjáró Szövetség weboldalai      »      MTSZ      Természetjáró      Turista magazin      TuristaShop      Kéktúra      Gerecse50      Kéktúrázás napja

ADATKEZELÉSI Tájékoztató

a Magyar Természetjáró Szövetség által kibocsátott Természetjáró Kedvezménykártyához

 

Hatályos 2023. május 15-től.

 

I. BEVEZETÉS

A természetjárók igényeit felismerve, a színvonalas aktív pihenést szem előtt tartva indult el az Országos Kékkör Szolgáltatóhálózatának (a továbbiakban: „OKK Szolgáltatóhálózat”) szervezése, európai uniós projektek keretében. Az Országos Kékkör Szolgáltatóhálózat projektgazdája a Magyar Természetjáró Szövetség (a továbbiakban: „MTSZ”), amely OKK Szolgáltatóhálózat célja a magyarországi túrázás fellendítése, nemzetközi színvonalra emelése, továbbá az Országos Kékkör nyomvonalán egy – a túrázókat kiszolgáló, biztonság- és kényelemérzetüket növelő, széles körű – szolgáltatási rendszer létrehozása és működtetése.

A Természetjáró Kedvezménykártya (a továbbiakban: „TEKA-kártya”) az OKK Szolgáltatóhálózathoz csatlakozó partnerek által nyújtott szolgáltatásokhoz nyújt kedvezményt a TEKA-kártya birtokos, azaz az Ön részére.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az MTSZ által kibocsátott TEKA-kártya igénylésével összefüggésben – az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően – az Ön, azaz a kártyabirtokos részére a személyes adatai kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogairól pontos és átlátható tájékoztatást nyújtsunk.

Az MTSZ a TEKA-kártya birtokosok személyes adatait, mint a TEKA-kártya által nyújtott kedvezményeket igénybevevők személyes adatait kezeli.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya kizárólag az MTSZ által kibocsátott TEKA-kártya igénylése során az MTSZ, mint adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki.

II. ADATKEZELŐ

Cégnév: Magyar Természetjáró Szövetség
Nyilvántartási száma: 01-02-0000049
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.
Ügyfélszolgálat: 1075 Budapest, Károly körút 11. 7. emelet (Európa Center irodaház)
Adószáma: 19001511-2-42
E-mail: info@termeszetjaro.hu
Telefonszám: +36 (1) 311 2467
Honlap: www.termeszetjarokartya.hu vagy www.turistashop.hu

Az OKK Szolgáltatóhálózat partnerei az alábbi linken érhetőek el:
https://www.termeszetjaro.hu/hu/list/a-termeszetjaro-kartya-teka-oesszes-elfogadohelye/187812556/

Az OKK Szolgáltatóhálózat partnerei önálló adatkezelőnek minősülnek, az általuk végzett adatkezelési műveletekért önállóan tartoznak felelősséggel.

III. FELHASZNÁLT ÉS HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK MEGJELÖLÉSE

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR).
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.).
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker.).
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: Fgytv.)

IV. COOKIE-K (SÜTIK)

 1. A cookie-k használatának célja
  A cookie-k (sütik) úgynevezett adatcsomagok, amelyeket az a weboldala hoz létre - amelyen kersztül Ön a hírlevelünkre feliratkozik - az Ön böngészője segítségével, és helyezi el az Ön számítógépén vagy eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k információt tárolhatnak az Ön böngészésre használt eszközének paramétereiről, az Ön esetleges egyéni beállításairól.
 2. A cookie-k használatának jogalapja
  A cookie-k használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.
 3. Az általunk használt cookie-k típusai
  Munkamenet cookie (session cookie): ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik (azaz attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngészőablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt), amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie automatikusan törlődik.
  Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor Ön meglátogatja az adott weboldalt.
 4. A kezelt adatok köre
  Az Ön böngészésre használt eszközén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – az Ön böngészésre használt eszközének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, az Ön által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Ezek megosztásáról Ön dönt a felvillanó ablakban részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.
 5. Az általunk használt cookie-k
 6. Cookie-k törlése és kikapcsolása, hozzájárulás visszavonása
  Minden böngésző lehetővé teszi a cookie-beállítások változtatását (pl. testreszabással lehetőség van letiltani egyes webhelyek cookie-jait). Viszont felhívjuk figyelmét, hogy mivel a cookie-k célja az adott weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy az adott honlap látogatói nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjükben. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kkal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. Amennyiben szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie-beállításai között bármikor megteheti.

V. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. A TEKA-kártya igénylésével kapcsolatos adatkezelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK

Az MTSZ az adatkezelési műveletek elvégzéséhez adatfeldolgozókat vehet igénybe az adatfeldolgozókkal megkötött írásbeli szerződés alapján. Az adatfeldolgozóknak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., az adatkezelésre vonatkozó ágazati jogszabályok és az MTSZ határozza meg. Az adatfeldolgozók igénybevételéhez az Ön hozzájárulása nem szükséges. Az adatfeldolgozóink az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, a személyes adatokat az MTSZ , mint adatkezelő rendelkezései szerint tárolják és őrzik meg.

VII. KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ADATOKHOZ?

Az Ön által megadott személyes adatokat az MTSZ-en, mint adatkezelőn és megfelelő adminisztrátori jogosultsággal rendelkező munkavállalóin kívül kizárólag a VI. részben felsorolt adatfeldolgozók ismerhetik meg az ott leírtaknak megfelelően.

Tájékoztatjuk, hogy az MTSZ könyvelését házon belül végzi, ezért az adatok külön könyvelő céghez nem kerülnek továbbításra.

VIII. GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

A 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve ha a szülőktől (törvényes képviselőjüktől) ehhez engedélyt kértek.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. A jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az MTSZ-t ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Tájékoztatjuk, hogy az MTSZ mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Minden észszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amelyet jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken léphet kapcsolatba velünk.

IX. ADATBIZTONSÁG

Tájékoztatjuk, hogy MTSZ technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre abból a célból, hogy az Ön személyes adati megfelelő védelemben részesüljenek a GDPR és az Infotv., valamint az egyes ágazati jogszabályok alapelveinek megfelelően. Az MTSZ az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa a felhasználók magánszférájának védelmét. Az MTSZ az adatokat megfelelő intézkedésekkel megvédi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

X. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 1. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG
  1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben és – amennyiben a személyazonossága igazolható – szóban kérheti, hogy tájékoztatást kapjon az MTSZ-től az Önt érintő, MTSZ által folytatott adatkezelésről az alábbiakkal kapcsolatban:
   • mi az Ön adatai kezelésének célja;
   • melyek azok a személyes adatai, amelyek adatkezeléssel érintettek;
   • mennyi ideig kerülnek tárolásra az Ön személyes adatai;
   • kik férhetnek hozzá az Ön által megadott személyes adataihoz;
   • mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait;
   • az Önt megillető jogokról;
   • a panasz benyújtásának jogáról;
   • milyen forrásból állnak rendelkezésünkre az Ön személyes adatai.
  2. A tájékoztatás kérésére irányuló írásban vagy e-mailben előterjesztett kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. A kérelmet az MTSZ abban a formában teljesíti, ahogy az a MTSZ-hez beérkezett, tehát amennyiben írásban érkezik a megkeresés, úgy írásban, amennyiben e-mailben érkezik a megkeresés, úgy e-mailben teljesítjük azt.
  3. Amennyiben a kérelme megalapozatlan vagy – ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy az MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.
  4. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk a jelen Tájékoztató X/1.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
 2. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
  1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti Társaságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatát vagy adatait MTSZ változtassa meg.
  2. Kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. Az MTSZ a kérelmet díjmentesen teljesíti.
  3. Amennyiben a kérelme megalapozatlan vagy – ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy az MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.
  4. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk a jelen Tájékoztató X/2.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
 3. AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG, AZAZ A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
  1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti Társaságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatit indokolatlan késedelem nélkül töröljük az alábbi esetekben:
   • az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből az MTSZ azokat gyűjtötte és kezelte;
   • az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd X/6. pont), és nincs további jogszerű ok az adatkezelésre;
   • az Ön személyes adatit az MTSZ jogellenesen kezelte;
   • a személyes adatokat jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  2. Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az alábbi esetekben nem áll módunkban törölni:
   • ha az Ön adatinak kezelését a Társaságunk vonatkozásában jogszabály írja elő;
   • amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése az MTSZ jogi érdekén alapul.
  3. Kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. Törlésre irányuló kérelme esetén az MTSZ intézkedik arról, hogy – a 3.2. pontban rögzített kivételektől eltekintve – az Ön adatai a Társaságunkkal együttműködő adatkezelőknél is törlésre kerüljenek.
  4. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. A törlésre irányú tájékoztatással az Ön adati véglegesen törlésre kerülnek, helyreállításukra nem lesz lehetőség.
  5. Amennyiben a kérelme megalapozatlan vagy – ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy az MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.
  6. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy az MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk a jelen Tájékoztató 3.3. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
 4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
  1. Ön a II. pontban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti az MTSZ-től, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatainak kezelését korlátozzuk az alábbi esetekben.
   • Ön írásban vagy e-mailben vitatja az MTSZ által kezelt személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás (zárolás) arra az időtartamra vonatkozik, amely időtartam alatt az MTSZ ellenőrzi az Ön adatainak pontosságát.
   • Abban a nem várt esetben, amennyiben jogellenes az Ön személyes adatainak a kezelése, de Ön nem kéri – azaz ellenzi – személyes adatainak törlését, de kéri azok felhasználásának korlátozását addig, amíg az adatkezelés jogszerűsége helyre nem áll.
   • Az MTSZ arról tájékoztatja Önt, hogy már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelési célból, de Ön azok törlése helyett igényli azok zárolását egy későbbi esetleges igényérvényesítéshez.
   • Amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (lásd X/6. pont), úgy arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül az Ön tiltakozásának jogossága, az MTSZ korlátozza az adatkezelést.
  2. Amennyiben az Ön adatainak kezelése a fentiek alapján korlátozás (zárolás) alá esne, az MTSZ a tárolás kivételével továbbra is kezelheti azokat, ha:
   • Ön az adatkezeléshez hozzájárul, vagy
   • jogi érdek, igényérvényesítés, érdekvédelem céljából,
   • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
   • közérdekből (pl. természeti katasztrófa) kerül sor a további adatkezelésre.
  3. Kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti.
  4. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. Az MTSZ a kérelmet díjmentesen teljesíti.
  5. Amennyiben a kérelme megalapozatlan vagy – ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy az MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.
  6. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk a jelen Tájékoztató X/4.3. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
 5. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
  1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti Társaságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait az MTSZ az Ön rendelkezésére bocsássa tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult arra is, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat Ön közvetlenül vagy az MTSZ útján egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
  2. Kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. Az MTSZ a kérelmet díjmentesen teljesíti.
  3. Amennyiben a kérelme megalapozatlan vagy – ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy az MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.
  4. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy az MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk a jelen Tájékoztató X/5.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
 6. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
  1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben tiltakozhat az MTSZ jogszerű, Önt érintő adatkezelése ellen ha:
   • az MTSZ által végzett adatkezelés az MTSZ jogos érdeke alapján történik;
   • az adatkezelés az MTSZ-re vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges;
   • az a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ideértve az esetleges profilozást is);
   • arra megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.
  2. Amennyiben Ön tiltakozik, úgy az MTSZ az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve ha az MTSZ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, avagy amelyek jog érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  3. Amennyiben Ön tiltakozik az MTSZ adatkezelési tevékenységével szemben, úgy azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében az MTSZ döntést hoz, amelyet Önnel írásba közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve – ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül – annak lejártától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.
  4. Amennyiben az MTSZ megállapítja, hogy a tiltakozása megalapozott, Társaságunk az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, és értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat korábban továbbítottuk, akik az Ön tiltakozáshoz való jogának gyakorlása miatt intézkedést kötelesek végrehajtani a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

XI. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

1. Ha az Ön megítélése szerint az Ön adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, úgy Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen az alábbi elérhetőségek egyikén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5). Az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat:
https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő, avagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi a kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni. A bírósági eljárásban Ön a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg:
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

XII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az MTSZ fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót módosítsa. A jelen Tájékoztató módosítását követően Önt megfelelő módon (pl. hírlevélben, a weboldalon feltüntetve, belépéskor felugró ablakban vagy egyéb módon) értesítjük. Az MTSZ gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon, és azt kérésére megküldjük Önnek. Korábbi adatkezelési tájékoztató elérhető itt: http://termeszetjarokartya.hu/adatkezeles-2018-08-21.html

Ssz. Cookie
elnevezése célja lejárata elhelyezője
1. PHPSESSID Az Ön egyedi session cookie-jának azonosításához szükséges weboldalunkon. A munkamenet végén weboldalunk
2. __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz A fenti sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a portált. Minden információ (böngésző használat, új látogatók száma, stb.) névtelenül kerül összegyűjtésre és elküldésre a google analytics szerverre azzal a céllal, hogy javítani tudjunk a weboldal által nyújtott szolgáltatásokon. A munkamenet végén Google Analytics
4. cookieconsent_dismissed Ebben tároljuk, hogy az adott számítógépről érkező látogató elfogadta-e a Cookie szabályzatunkat. 1 év weboldalunk
6. GM_sv_beallitasok Görgetési beállítás tárolása 1 év weboldalunk
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA A KEZELT ADATOK KÖRE AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A TEKA-ÁRTYA MEGRENDELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
Az OKK Szolgáltatóhálózat által nyújtott kedvezmények igénybevétele céljából a kártyabirtokosi szerződés megkötése, teljesítése, esetleges módosítása és megszüntetése, és szerződés létrejöttét megelőzően a szerződés létrejöttéhez szükséges lépések megtétele, és az ezzel összefüggő kapcsolattartás. Az adatkezelés a kártyabirtokosi szedődés megkötését megelőzően az érintett, azaz az Ön kérésére történő lépések megtételéhez vagy a kártyabirtokosi szerződés megkötéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].
Az iméntieken túl az adatkezelésünket az MTSZ jogos érdeke is indokolja egy esetleges későbbi igényérvényesítéssel kapcsolatban [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti adatkezelés].
név (az Ön beazonosításához szükséges, továbbá a TEKA-kártyára kerül rányomtatásra, abból a célból, hogy az adott TEKA-kártya a kártyabirtokossal összeköthető legyen); Az Ön és az MTSZ között létrejött kártyabirtokosi szerződés határozott 1 éves időtartamának elteltével az adatkezelési cél megszűnik. Azonban ahhoz, hogy a későbbiekben igazolni tudjuk, hogy közöttünk a szerződés létrejött és azt megfelelően teljesítettük, ezért a személyes adatokat a szerződés teljesítésétől számított öt (5) évig megőrizzük.
e-mail cím (a TEKA-kártya megrendelésének visszaigazolásához szükséges, továbbá kapcsolattartás céljából);
telefonszám (kapcsolattartás céljából rögzítjük);
SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja az, hogy a TEKA-kártyát el tudjuk küldeni az Ön részére. Az Ön személyes adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges.
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) szerinti adatkezelés).
név A TEKA-kártya kézbesítésével az adatkezelési cél megszűnik.
cím (a TEKA-kártyát ki tudjuk küldeni az Ön részére).
SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Az adatkezelés célja, hogy az MTSZ a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítási és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettségét teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizni. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségünk teljesítése.
(GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti adatkezelés)
név A számlázással kapcsolatos adatokat a számla kiállításától számított 8 évig kezeljük. A Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számlát legalább 8 évig kell megőrizni.
cím
termék megnevezése