Magyar Természetjáró Szövetség weboldalai      »      MTSZ      Természetjáró      Turista magazin      TuristaShop      Kéktúra      Gerecse50      Kéktúrázás napja

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A TERMÉSZETJÁRÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA ÉS
A TERMÉSZETJÁRÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA-PROGRAM KERETÉBEN
TÖRTÉNŐ IGÉNYBE VÉTELÉRE VONATKOZÓAN

 

Érvényes: 2023. május 15. naptól visszavonásig.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Magyar Természetjáró Szövetség (a továbbiakban: Kibocsátó) és a jelen ÁSZF szerinti Igénylő, illetve Természetjáró Kedvezménykártya birtokosa között a Természetjáró Kedvezménykártya rendelkezésre bocsátására irányulószerződés létrejöttét, módosítását, megszűnését (megszüntetését), valamint a szerződés Feleinek a szerződéses jogviszony keretében fennálló jogait, kötelezettségeit, illetőleg felelősségét, azaz a szerződéses jogviszony tartalmát.

 

A Kibocsátó neve: Magyar Természetjáró Szövetség

A Kibocsátó székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.

A Kibocsátó nyilvántartási száma: 01-02-0000049

A Kibocsátó adószáma: 19001511-2-42

A nyilvántartásba vevő hatóság (törvényszék) neve: Fővárosi Törvényszék

Telefonszám: +36-1-311-2467

E-mail cím: info@termeszetjaro.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám(ok): NAIH-103005/2016, NAIH-104467/2016, NAIH-10419/2016.

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: Magyar Természetjáró Szövetség

Tárhelyszolgáltató nyilvántartási száma: 01-02-0000049

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.

Telefonszám: +36-1-311-2467

E-mail cím: info@termeszetjaro.hu

 

A Kibocsátó bármikor jogosult a jelen ÁSZF jogszabályi keretek közötti módosítására. A Kibocsátó az aktuális módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja az Igénylőket és / vagy a Kártyabirtokosokat. A módosítást követően a Kártyaigényléssel kerül elfogadásra a módosított ÁSZF.

 

A Kártyaigényléshez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat a Kibocsátó csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben kezeli és használja fel. Az Adatkezelési Szabályzat a következő linken érhető el:

www.termeszetjarokartya.hu/adatkezeles.html

 

1. Fogalom meghatározások

1.1. KIBOCSÁTÓ: a Magyar Természetjáró Szövetség (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.), mint a Természetjáró Kedvezménykártya tekintetében annak kibocsátója.

1.2. FELEK: A Kibocsátó és a Természetjáró Kedvezménykártya igénylő, illetve ennek folytán annak birtokosa együttesen.

1.3. TERMÉSZETJÁRÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA PROGRAM: egy sajátos, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti kedvezményeknek a Természetjáró Kedvezménykártya használata útján történő igénybevételét magába foglaló rendszer, továbbá a Kedvezményadó Partnerek tekintetében a kedvezmények igénybevételével összefüggő információk megismerését, a Kedvezményadó Partnerek és a Kibocsátó együttműködését elősegítő hálózat (továbbiakban: Program).

1.4. KÁRTYA: Természetjáró Kedvezménykártya felirattal és a Magyar Természetjáró Szövetség, mint Kibocsátó logójával, valamint vonalkóddal ellátott, névre szóló, a Kibocsátója által kedvezmények igénybevétele céljából kibocsátott plasztik Kártya (továbbiakban: Kártya).

1.5. IGÉNYLŐ: Az a nagykorú természetes személy, aki a Természetjáró Kedvezménykártya kiállítására és átvételére vonatkozó igényét - saját személye, avagy a Kártya felhasználására jogosult egyéb természetes személy megjelölésével - a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bejelenti.

1.6. A TERMÉSZETJÁRÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA HIVATALOS HONLAPJA: www.termeszetjarokartya.hu (továbbiakban: hivatalos honlap).

1.7. KÁRTYABIRTOKOS: a Kártyával jogszerűen rendelkező személy.

1.8. KEDVEZMÉNYADÓ PARTNER: A Kibocsátóval az Országos Kékkör Szolgáltatóhálózat Partneri Szabályzatában foglaltak szerinti szerződéses jogviszonyban álló és a Kártyára kedvezmény(eke)t biztosító természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet.

1.9. ELFOGADÓHELY: A Kedvezményadó Partner regisztrációja és az Országos Kékkör Szolgáltatóhálózat Partneri Szabályzat elfogadása alapján a Kibocsátó által megjelölt, a Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi-szolgáltató egység, stb.).

1.10. REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY:  A Kedvezményadó Partner által vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokos részére a Kedvezményadó Partner által áru vásárlása, illetve szolgáltatás nyújtása alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából (annak teljes összegéből) biztosítani kell.

1.11. KÁRTYADÍJ: A Kártya megvásárlásakor az előállításért, illetve a használatért a Kártyabirtokos által fizetendő összeg.

 

2. Információk

2.1. A Kártyával kapcsolatos bővebb információk elérhetők a Kibocsátónak a Kártyával összefüggésben üzemeltetett hivatalos honlapján (www.termeszetjarokartya.hu), továbbá tájékoztatás kérhető a Kibocsátó Ügyfélszolgálatán a 06-1-332-7177 telefonszámon, valamint a kartya@termeszetjaro.hu e-mail címen.

2.2. Kibocsátó a hivatalos honlapon, vagyis a www.termeszetjarokartya.hu oldalon elérhetővé teszi az alábbiakat:

 • az ÁSZF-et a Kártyabirtokosok, illetve a Kártyát igényelni szándékozók részére,
 • a Kártyára vonatkozó Adatkezelési Szabályzatot.

2.3. Kibocsátó a www.termeszetjaro.hu oldalon közzéteszi a Kártya által igénybe vehető kedvezmények körét, mértékét és az Elfogadóhelyek listáját.

 

3. A szerződés létrejötte

3.1. A szerződés az Igénylő és a Kibocsátó között a Kártya Turistashopban történő megvásárlásával jött létre.

3.2. Az Igénylő a Kártya igénylését, illetve a Kártyadíj megfizetését követően amint kézhez kapta a kártyát Kártyabirtokosnak minősül, és jogosult a kedvezmények igénybevételére.

3.3. A Kártyabirtokos a szerződés alapján nem szerzi meg a Kártya tulajdonjogát, azonban a szerződés időtartama alatt korlátlanul jogosult annak birtoklására és használatára – épségének megóvása mellett – a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

3.4. A Kibocsátó jogosult a Kártya igénybe vételére vonatkozó jelen ÁSZF-et, az Elfogadóhelyek listáját és az általuk nyújtott kedvezmény adatait, egyoldalúan módosítani. A Kibocsátó a módosításokról a hivatalos honlapon keresztül értesíti a Kártyabirtokosokat.

 

4. A Kártya használata

4.1. A Kártyabirtokos a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételére az Igénylés hibátlan befejezése és a Kártyadíj megfizetése után a Kártya kézhezvételétől válik jogosulttá.

4.2. A Kártyabirtokos a Kártyával a hivatalos honlapon szereplő szolgáltatóknál, az ott megjelölt kedvezmények igénybevételére jogosult.

4.3. A kedvezmények kizárólag a Kártyabirtokos által személyesen, a következők szerint vehetők igénybe:

 • a kedvezmények csak egyénileg érvényesíthetők, csoportos kedvezmény nem alkalmazható,
 • a kedvezmények más, a Kibocsátó által biztosított kedvezménnyel össze nem vonhatók.

4.4. A Kártyabirtokos a kedvezmény igénybe vételéhez köteles az áru, illetőleg szolgáltatás ellenértékének megfizetését megelőzően a Kártyát az Elfogadóhelyen felmutatni a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása céljából  átadni az Elfogadóhely képviselőjének, aki azt – az ellenőrzést követően – köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.

4.5. Az Elfogadóhely jogosult a Kártyán található vonalkódot az erre szolgáló eszközzel beolvasni, vagy kézzel a forgalmi összesítő táblázatba felvezetni és ennek segítségével a vásárlással kapcsolatos információkat nyilvántartani és továbbítani a Kibocsátó felé.

4.6. Az Elfogadóhely képviselője megtagadhatja a kedvezmény biztosítását és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kibocsátó felé a Kártya bevonására javaslatot tesz, amennyiben azt nem az arra jogosult személy kísérli meg használni.

4.7. A Kártyát a Kibocsátó jogosult bevonni és érvényteleníteni, amely intézkedés ellen a Kártyabirtokos panasszal élhet, melyet kizárólag írásban, a Kibocsátó e-mail címén tehet meg.

4.8. A Kibocsátó az Elfogadóhelyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket a Programhoz való csatlakozás pozitív elbírálásától számított legkésőbb 30 napon belül közzéteszi a hivatalos honlapon.

4.9. A Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy a Kártya Elfogadóhelyeket, illetve a kedvezmények mértékeit megváltoztassa. A Kártyabirtokos felelőssége, hogy a használat előtt tájékozódjon az adott elfogadóhelyről és az általa nyújtott kedvezményről a hivatalos honlapon.

4.10. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kártyával a hivatalos honlapon mindenkor közzétett Elfogadóhelyeken, az Elfogadóhely által előre meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosult.

4.11. A Kedvezménynek a Kártya által történő igénybe vételén túl az áru, szolgáltatás igénybevétele által létrejött jogviszonyra az arra vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak egyebekben.

4.12. Az Elfogadóhelyeken a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadóhely bejáratánál és / vagy a kasszánál) a Kártya arculati elemeit tartalmazó visibility eszközök (strandzászló, matrica) jelölik a Kártya használatának lehetőségét.

 

5. A Kártya érvényessége

5.1. A Kártya érvényességi ideje 13 hónap, a tetszőlegesen megválasztott induló hónaptól kezdődően.

5.2. A Kártya megújítása a továbbiakban nem lehetséges.

 

6. A Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, és

az adatváltozás bejelentése

6.1. A Kártyabirtokos köteles a Kibocsátó részére írásban bejelenteni a Kibocsátó e-mail címére – legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 8 napon belül -, ha a Kártyát ellopták, elveszítette, megrongálódott, illetve ha a Kártya igénylésekor bejelentett személyes adatokban változás következett be. A bejelentést a Kártyabirtokos kizárólag saját nevében teheti kivéve, ha 18. életévét nem töltötte be a Kártyabirtokos. Ez esetben gondviselője teheti meg az írásbeli bejelentést.

6.2. A bejelentésnek tartalmazni a kell az érintett Kártya birtokosának teljes nevét, az érintett Kártya számát, telefonszámát, e-mail címét, az érintettség pontos okát, helyét és dátumát.

6.3. A Kibocsátó a bejelentés alapján intézkedik a Kártya letiltásáról, illetve a változások átvezetéséről. A Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása esetén a Kártyabirtokos új kártyát igényelhet a Kártyadíj újbóli megfizetésével.

6.4. Amennyiben a Kártya a rendeltetésszerű használat ellenére sérült meg, úgy a Kártyabirtokos az új Kártya igénylése során Kártyadíj fizetésére nem köteles.

6.5. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Kártya elvesztésének, ellopásának, megrongálódásának a bejelentésétől az új Kártya átvételéig terjedő időszakra kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

 

7. A Kártya letiltása, bevonása

7.1. A Kártya letiltásra, illetve bevonásra kerül:

 • a Kártyabirtokos erre irányuló írásbeli kérvényezése esetén,
 • a Kibocsátó rendelkezése alapján, amennyiben:
  • tudomására jut, hogy a Kártyát nem az arra jogosult használja,
  • a Kártya érvényességi ideje lejárt,
  •  a Kártyabirtokos súlyosan megsérti az ÁSZF rendelkezéseit.

7.2. Amennyiben a használni kívánt Kártya érvényessége lejárt, úgy az Elfogadóhely felhívja erre a Kártyabirtokos figyelmét, azonban a Kártya bevonására nem kerül sor, a Kártya száma és vonalkódja azonban érvénytelenítésre kerül (8.3.).

7.3. Érvénytelen, lejárt Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

7.4. A Kártyával igénybe venni kívánt kedvezmény megtagadásának tényéről és okáról az Elfogadóhely jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben fel kell tüntetni a Kártyabirtokos esetleges észrevételeit.

7.5. A Kártya letiltására irányuló írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell a 8.2 pontban megjelölteket, majd a beérkezését követően a Kibocsátó haladéktalanul intézkedik a letiltásról.

7.6. A leadott, letiltott, illetve bevont Kártya és az ahhoz tartozó adatok 1 év elteltével megsemmisítésre kerülnek.

 

8. Reklamáció

8.1. A Kártyabirtokos postai úton és/vagy e-mail útján a Kibocsátó postacímére eljuttatott írásbeli panasszal élhet, amennyiben:

 • a szerződés Kibocsátó vagy Elfogadóhely általi megszegését észleli,
 • a Kártya – álláspontja szerint jogosulatlanul – letiltásra vagy bevonásra került,
 • a Kártyával kapcsolatos visszásságot észlel,
 • a szerződés – álláspontja szerint jogosulatlanul – egyoldalúan megszüntetésre került.

8.2. A Kártyabirtokos a panaszt – az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 8  munkanapon belül – írásban, postai úton a Kibocsátó postacímén jelentheti be. A bejelentésben meg kell jelölni a Kártyabirtokos nevét, a Kártya számát, a panasz okát, az alapjául szolgáló körülményeket és a kérelmet.

8.3. A Kibocsátó a panaszt a beérkezéstől számított harminc munkanapon belül kivizsgálja, ennek keretében hiánypótlást kérhet. A panasz kivizsgálásnak eredményéről és a megtett intézkedésekről a Kibocsátó további 8 munkanapon belül a bejelentésre válaszolva, postai úton a Kártyabirtokos által megadott Kártya kézbesítési helyre címezve tájékoztatja a Kártyabirtokost.

 

9. Ügyintézés, tájékoztatás

9.1. Az Igénylő, illetve Kártyabirtokos részére információ-, illetve segítségkérés céljából az alábbi információs csatornák állnak rendelkezésre:

 

10. Felelősségviselés

10.1. A Kibocsátó nem tartozik felelősséggel, a Kártyával összefüggésben a Kártyabirtokost ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következnek be:

 • a Kártyabirtokos nem tartja be a jelen ÁSZF-ben foglaltakat;
 • a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;
 • a Kártyabirtokos az általa megadott kézbesítési címen nem veszi át a Kártyát;
 • a Kártyabirtokos a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja, rongálja;
 • a Kibocsátó a szerződés feltételeit – a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően – egyoldalúan módosította (pl. díjak, költségek, kedvezmények);
 • a Kártya elvesztése, ellopása esetén elkövetett visszaélésekért;
 • az Elfogadó Partnerek szerződésszegése;
 • az Elfogadó Partnerek szándékos és súlyos gondatlansággal okozott magatartása.

10.2. Az Igénylő/Kártyabirtokos az igénylés elküldésével és a Kártya átvételével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

10.3. A Kártyabirtokos által a jelen ÁSZF–ben foglalt rendelkezések megsértése szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés Kibocsátó által történő felmondását vonhatja maga után.

10.4. A Kibocsátó a Kártyabirtokossal szemben felel az általa rendelkezésre bocsátott adatok biztonságáért, megfelelő tárolásáért, továbbá gondoskodik arról, hogy az adatokat illetéktelen, harmadik személyek ne ismerhessék meg. A Kibocsátó a Kártya esetleges téves letiltásáért vagy bevonásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel.

 

11. A szerződés megszűnése

11.1. A szerződés megszűnik:

 • írásba foglalt közös megegyezéssel,
 • a Kártyabirtokos által írásban történő felmondás esetén, a felmondás közlésével,
 • szerződésszegés esetén a Kibocsátó rendkívüli felmondásával, a felmondás közlésével,
 • a Kártyabirtokos halálával,
 • a jogosultsági feltételek megszűnésével,
 • ha az adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Kártyabirtokos hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott,
 • a Kártya érvényességi idejének lejártával,
 • a Kártya bevonásával.

11.2. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését követően:

 • a Kártya nem használható kedvezmények igénybevételére,
 • az Igénylő/Kártyabirtokos által megfizetett díjak nem követelhetők vissza,

11.3. Amennyiben a szerződés megszűnésére a Kártyabirtokos szerződésszegése miatti rendkívüli felmondással kerül sor, a Kártyabirtokos a Programból kizárható.

 

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Kibocsátó és a Kártyabirtokos között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni.

12.2. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.

12.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. (Ptk.) és a magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

12.4.  A Kártyabirtokos a Kibocsátóval szemben fogyasztói panasszal élhet, amelyet a Kibocsátó Ügyfélszolgálatán terjesztheti elő.

12.5. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Kibocsátó és a Kártyabirtokos között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Kártyabirtokos rendelkezésére:

 • panasztétel az Ügyfélszolgálaton;
 • panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben a Kártyabirtokos fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;
 • békéltető testület: a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Kártyabirtokos eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Kibocsátó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. A békéltető testület eljárás megindításának feltétele, hogy a Kártyabirtokos a Kibocsátóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
 • A békéltető testülethez benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítványt,

h) a fogyasztó aláírását.

 • A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu